Welkom bij de KSO

LECSO heeft een gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Een onderwijsinstelling kan vervolgens haar organisatie inrichten op basis van deze norm en dit (extern) laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Zo toont de instelling aan dat zij haar processen systematisch benadert, de leerling centraal stelt, voortdurend werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en kwaliteit en in staat is om betrouwbare resultaten te rapporteren. De ambitie hierbij is dat een dergelijk keurmerk ertoe leidt dat ouders, leerlingen en andere stakeholders voldoende vertrouwen in de onderwijsinstelling hebben en graag gebruik maken van haar diensten.  Uiteraard kan ook met de Kwaliteitsnorm worden gewerkt zonder de ambitie van certificering.

De norm sluit aan bij de 7 kernwaarden van het  Speciaal Onderwijs zoals die door de branche zijn ontwikkeld:

Het speciaal onderwijs ...
  • is ambitieus en werkt vanuit een missie en visie planmatig aan innovatie en het verbeteren en borgen van kwaliteit.
  • realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving.
  • werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders en jongeren aan de realisatie van onderwijs-zorgarrangementen.
  • wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat.
  • heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving.
  • zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen.
  • werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise.

Actueel

Voor de zomer werd door de gecertificeerde organisaties een bijeenkomst georganiseerd om te verkennen wat de stand van zaken was rond het gebruik van de KSO en welke wensen en mogelijkheden er werden gezien voor doorontwikkeling van de norm. De beheergroep kreeg vervolgens de opdracht met een...

Latest tweets