0. Inleiding tot de KSO

 • Klik hier voor de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs (pdf)
 • Klik hier voor de  Leeswijzer 2016 (pdf)

 

Doel 

Het doel van de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs is het verstrekken van een handreiking voor de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem dat aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • is ambitieus; 
 • sluit aan bij de kernwaarden, processen en praktijk van organisaties, samenwerkingsverbanden, en instellingen in het (speciaal) onderwijs;
 • bevat de eisen uit het (concept) onderzoekskader 2017 van de inspectie voor het onderwijs;* bevat de eisen uit ISO 9001:2015.

Deze organisaties vinden in de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs de nodige aanknopingspunten en inspiratie voor de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem; auditoren (zowel interne als externe) kunnen de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs gebruiken als toetsingskader voor de uitvoering van beoordelingen. Met de opzet en toetsing van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs wordt uiteindelijk beoogd:

 •  het verbeteren van de kwaliteitsprestaties;
 • het verkleinen van kwaliteitsafbreukrisico’s;
 • het vergroten van efficiency door het werken volgens afgesproken processen.

Toepassingsgebied

Deze normtekst is toepasbaar voor organisaties werkzaam binnen het onderwijs te weten: scholen voor speciaal en regulier (voortgezet) onderwijs, samenwerkingsverbanden, ambulante diensten, expertisecentra, OPDC’s, etc. 

Alle eisen uit de ISO 9001:2015 norm zijn terug te vinden als eisen in de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs . De focus bij de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs is echter consequent op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs gericht, vandaar bijvoorbeeld minder aandacht voor het kalibreren van meetapparatuur (zoals in de ISO 9001 norm) maar des te meer voor het selecteren van de juiste docenten en andere medewerkers en het op peil houden van professionele vaardigheden. De eisen uit het onderzoekskader van de inspectie voor het onderwijs zijn daarom meer dwingend verweven in de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs. 

Oorsprong

De Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs is een interpretatie van de ISO 9001:2015 norm. Deze is gebaseerd op de CIIO Maatstaf 2016, een norm die eveneens een interpretatie is van ISO 9001:2015 en toegepast wordt op organisaties in de professionele kennisintensieve dienstverlening. Dit zijn organisaties die vallen onder EAC codes 34 t/m 38. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, overheidsbestuur, rechtspraak, organisaties in de gezondheidszorg en welzijnszorg en onderwijsinstellingen. De CIIO Maatstaf 2016 is een door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde praktische interpretatie van de ISO norm voor deze typen organisaties. Dat wil zeggen, dat een positieve beoordeling die volgens de geldende regels is uitgevoerd tot een formeel ISO 9001:2015 certificaat leidt. 

Toekenning van het certificaat Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs

De Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs is niet geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Voor toetsing op de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs zijn daarom door LECSO afspraken gemaakt met twee certificerende instellingen, te weten CIIO en Certiked. Deze twee certificeerders zijn RVA-geaccrediteerd om een formeel erkend ISO 9001:2015 uit te reiken aan organisaties die zich hierop door hen laten toetsen. De afspraken bestaan hieruit dat LECSO aan CIIO en Certiked jaarlijks aandachtspunten voor de toetsing meegeeft die overeenkomen met landelijke thema’s. Wanneer de certificeerder een ISO 9001:2015 certificaat uitreikt, kan de organisatie een aanvraag doen bij LECSO voor het certificaat Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs. De Beheergroep KSO van LECSO bepaalt op basis van de onderzoeksrapportage of in voldoende mate is voldaan aan de aandachtspunten en kan vervolgens het certificaat Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs toekennen. Zie voor meer informatie www.lecso.nl. 

De Leeswijzer en de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs

Om de vertaling van de ISO 9001:2015 norm, het onderzoekskader van de inspectie voor het onderwijs en de bijdragen van het werkveld naar de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs inzichtelijk en sluitend te maken is een Leeswijzer toegevoegd. De Leeswijzer bevat gedetailleerde informatie over de interpretatie van de eisen in de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs. Daar waar de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs termen hanteert die in het kader van de ISO 9001 norm een specifieke betekenis hebben, wordt verwezen naar een verklaring waarin de term precies gedefinieerd wordt. De Leeswijzer maakt dan ook integraal deel uit van de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs. De Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs is gekoppeld aan de ISO 9001 norm; wanneer een nieuwe uitgave van deze norm verschijnt, wordt ook de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs waar nodig aangepast aan de nieuwe eisen.

Inhoud van de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs

De Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs bestaat uit zes domeinen, die dicht tegen de aandachtsgebieden van het INK Managementmodel aanliggen, te weten:

 1. Koers
 2. Organisatie
 3. Kernprocessen
 4. Mensen
 5. Partners
 6. Resultaten

Elk domein bevat drie onderdelen, de gehele Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs bestaat derhalve uit achttien Kwaliteitsnormonderdelen. Elk Kwaliteitsnormonderdeel is in de Leeswijzer verder uitgewerkt in interpretatie en eisen, en bevat voorbeelddocumenten.