12. Opstellen procedures c.q. werkinstructies

Voor elke procesbeschrijving wordt nagegaan welke procedures moeten worden vastgesteld. Hierbij dient in ieder geval een relatie te worden gelegd met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011, waarin is opgenomen voor welke onderdelen procedures moeten zijn vastgesteld. Het format voor procedurebeschrijvingen wordt door de stuurgroep vastgesteld en binnen de werkgroep in overleg met medewerkers uitgewerkt. (Indien voor het voor de beheersing van een het procesonderdeel van belang is worden werkinstructies vastgesteld). 

Wie: Stuurgroep, werkgroep, allen.