16. Uitvoeren interne audit

Nadat het kwaliteitsmanagementsysteem enkele maanden operationeel is worden er interne audits uitgevoerd. De auditor mag geen werkrelatie hebben met het te auditen proces, opdat een zo objectief mogelijke beoordeling kan worden uitgevoerd. Het gedocumenteerde systeem (kwaliteitsbeleid/doelstellingen, procesbeschrijvingen etc.) wordt getoetst aan de dagelijkse praktijk. Op alle functiegebieden worden interviews gehouden en worden documenten en verslagen bestudeerd.Vastgelegd wordt welke verbeterpunten er zijn. 

Wie: Interne auditor, auditteam.