5. Partners

5.1 Samenwerking - de organisatie werkt samen met partners om de koers te realiseren

5.1.1 De organisatie stelt vast welke samenwerkingsverbanden zij aangaat, inclusief welke doelen daarmee bereikt moeten worden, welke risico’s een rol spelen en hoe deze beheerst worden.
5.1.2 De belanghebbende klanten worden geïnformeerd over de rol van keten- en samenwerkingspartners.
5.1.3 Doel, reikwijdte, wederzijdse inbreng, vereiste competenties, overleg en wijze van evaluatie van de samenwerking worden overeengekomen en vastgelegd. 
5.1.4 De prestaties van de partners worden periodiek geëvalueerd op basis van de afspraken, zo nodig worden maatregelen genomen.

5.2 Derden - de organisatie zet derden in om de koers te realiseren

5.2.1 De organisatie stelt vast welke eisen (kennis, ervaring, competenties) gelden voor derden in een bepaalde rol of functie en selecteert mensen die aan die eisen voldoen.
5.2.2 Doel, reikwijdte, wederzijdse inbreng, vereiste competenties, overleg en wijze van evaluatie van de in te zetten derde worden overeengekomen en vastgelegd. 
5.2.3 Voor ingeleende derden geldt dat voorzien wordt in een doeltreffende introductie, ook in de relevante onderdelen van het managementsysteem.
5.2.4 De prestaties van derden worden periodiek geëvalueerd op basis van de afspraken, zo nodig worden maatregelen genomen.

5.3 Leveranciers - de organisatie neemt diensten en producten af die bijdragen aan het realiseren van de koers

5.3.1 De organisatie stelt de eisen vast waaraan leveranciers en hun producten en diensten moeten voldoen en welke criteria gelden voor (her-)selectie.
5.3.2 De organisatie legt, waar relevant, vast in een overeenkomst welke producten en diensten er worden afgenomen en benoemt daarbij de wijze van controleren, vrijgeven en evalueren van de levering. 
5.3.3 Bij levering wordt gecontroleerd of de diensten of producten aan de eisen voldoen; zo nodig worden direct maatregelen genomen. 
5.3.4 De prestaties van de leveranciers worden periodiek geëvalueerd op basis van de afspraken, zo nodig worden direct maatregelen genomen.