6. Personele processen

6.1 Werving & selectie
De wijze van werving en selectie van nieuwe medewerkers is vastgelegd in een proces. De werving en selectie is van toepassing voor alle medewerkers die een rol spelen in het realiseren van ambities en doelstellingen van de school. Dit kunnen zijn onderwijzend personeel, medewerkers van ondersteunende diensten, managers alsmede stagiaires en freelance deskundigen. In het proces wordt aandacht gegeven aan de privacy van kandidaten. 

6.2 Introductie van nieuwe medewerkers
Het is in het belang van nieuwe medewerkers en van de school dat zij zorgvuldig en volledig wegwijs worden gemaakt binnen de schoolorganisatie. Zorgvuldig introduceren houdt tenminste in: dat er een actueel introductieplan voor de betreffende functie beschikbaar is en dat het kwaliteitsmanagementsysteem wordt toegelicht. De introductie is zodanig ingericht dat de uitvoer ervan gevolgd kan worden en er sprake is van een evaluatiemoment voordat de introductie wordt afgesloten. 

6.3 Professioneel handelen van de medewerker
De school heeft vastgelegd welke eisen er gesteld worden aan het professioneel handelen van haar medewerkers. Daarbij hanteert zij als voorwaarde dat haar medewerkers bekwaam en bevoegd zijn voor de functie en werkzaamheden die zij (gaan) uitvoeren. 

6.4 Scholing en professionalisering
De school stelt prioriteiten op het vlak van professionalisering en verdere ontwikkeling daarvan in lijn met haar ambities. Zij beschikt over een hierbij passend opleidingsbeleid voor haar medewerkers. 

6.5 Evalueren van het functioneren
De schoolleiding beoordeelt tenminste jaarlijks het functioneren van haar medewerkers. Zij betrekt hierbij relevante interne terugkoppeling en klantfeedback en maakt waar nodig afspraken ter verbetering. De ontwikkeling die medewerkers doormaken wordt vastgelegd in bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkelplannen. De criteria waaraan het functioneren moet voldoen en de wijze waarop dat beoordeeld wordt zijn daartoe vastgelegd. 

6.6 Beleid t.a.v. kennisdeling
Inzet is dat medewerkers hun kennis en ervaringen met elkaar delen. Zij worden daarin gefaciliteerd door de organisatie. Zo worden er professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd en is er gelegenheid tot collegiale consultatie op het gebied orthopedagogisch en orthodidactisch handelen. Tijdens het werkoverleg komen relevante thema’s aan de orde en worden ondermeer gevolgde opleidingen besproken. 

6.7 Exitgesprekken
Bij vertrek van medewerkers vindt er een exit-gesprek plaats. Daartoe heeft de school vastgesteld wie dergelijke gesprekken voert, welke onderwerpen aan de orde komen en hoe erover gerapporteerd wordt. De school maakt duidelijk hoe zij deze informatie gebruikt binnen haar cyclus van reflecteren.