8. Verbeterprocessen

8.1 Formele klachten van leerlingen en ouders 
De school heeft vastgesteld hoe zij klachten en signalen van klanten definieert. Voor de wijze waarop deze worden geaccepteerd, afgehandeld en geanalyseerd is een procedure beschikbaar. Na afhandeling van een klacht of signaal vindt terugkoppeling plaats over het verloop van de afhandeling. Analyse van klachten van klanten worden ingezet voor verbetering van bestaande processen en handelwijzen. 

8.2 Incidenten en afwijkingen 
De school meet relevante gegevens waaronder de signalering en melding van (informele) incidenten en afwijkingen die betrekking hebben op de realisatie van beleid en/of de dienstverlening. Tevens registreert zij verbetersuggesties. Analyse van deze gegevens levert mogelijkheden op voor verbeteringen. 

8.3 Interne audit 
Om na te gaan of het kwaliteitssysteem of onderdelen daarvan voldoet aan de normering zoals omschreven in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 en of de geldende doelstellingen worden behaald, vinden er periodiek interne audits plaats. Deze interne audits worden voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd door leden van een pool van interne auditoren. Deze zijn speciaal als auditor geschoold en staan onafhankelijk van de processen die zij beoordelen. De uitkomsten van de audits worden gecommuniceerd naar alle belanghebbenden en vormen waar nodig en mogelijk de basis voor verbeteringen en optimalisering van processen en situaties. Het gehele proces van interne audits is vastgelegd in een verplicht gestelde procedure (dan wel proces beschrijving). 

8.4 Kwaliteitsmeting Handelingsplan
De handelingsplannen worden steekproefsgewijs en periodiek volgens een vaste systematiek geëvalueerd. De school zorgt ervoor dat het totaal van deze evaluaties een goed beeld geeft van de effectiviteit van haar totale primaire proces. Onderwerp van evaluatie kan bijvoorbeeld zijn een leerlingdossier of een groep leerlingen. Inzet bij deze evaluaties is dat de school tenminste voldoet aan de landelijke norm van bestendiging. De uitkomsten van deze evaluaties worden waar mogelijk gebruikt voor professionaliseringsdoeleinden.

8.5 Opbrengsten onderwijs
De school zorgt ervoor dat zij in staat is om van alle locaties en individuele leerlingen de opbrengsten te genereren. Zij gebruikt deze informatie om haar onderwijsproces te analyseren en te verbeteren. Daarnaast wordt deze opbrengstgegevens gebruikt ter verantwoording aan de Inspectie. 

8.6 Tevredenheidsonderzoeken
De school heeft vastgesteld hoe en hoe vaak zij de tevredenheid van haar medewerkers meet. Dit kan via enquêtes of vraaggesprekken of andere geschikte methoden. Bij de ingezette methodiek wordt tevens aandacht besteed aan de thema’s veiligheid en veiligheidsbeleving van de medewerkers. De uitkomsten van het onderzoek worden geanalyseerd en de resultaten van het onderzoek worden verspreid onder en besproken met de medewerkers. Daarnaast stelt de school vast wie zij als haar klanten ziet, bijvoorbeeld individuele leerlingen, ouders, verzorgers of een representatieve afspiegeling daarvan. Zij stelt vast hoe de tevredenheid van haar klanten gemeten wordt en met welke frequentie. Het gebruikte instrument is een evidence based, gevalideerd meetinstrument en bevat onder andere vragen op gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving van leerlingen en ouders. De uitkomsten uit de klanttevredenheidsmeting worden ingezet voor verbetering van processen. 

8.7 Directiebeoordeling
De schoolleiding voert tenminste jaarlijks een directiebeoordeling uit. Zij doet dit aan de hand van een vast format. Hierbij wordt beoordeeld of het kwaliteitsmanagementsysteem en het gevoerde beleid effectief zijn in relatie tot de missie en visie van de school en relevante interne en externe ontwikkelingen. De organisatieleiding beoordeelt hierbij ook de voortgang en effectiviteit van genomen verbetermaatregelen van processen. Download hier het beschikbare format directiebeoordeling 

8.8 Corrigerende en preventieve maatregelen 
De verantwoordelijke leiding neemt op aantoonbare wijze corrigerende en preventieve maatregelen wanneer interne audits, metingen en andere interne- dan wel externe-evaluties daartoe aanleiding geven. In vervolg op de Directiebeoordeling kan waar nodig sprake zijn van bijsturing en verbetering van processen, aanpassing van beleid, de doelstellingen, de organisatie de infrastructuur en het kwaliteitsmanagementsysteem. (KMS)