Downloads

Leeswijzer K(S)O ge├╝pdatet

Het kwaliteitsdenken in het onderwijs blijft zich steeds verder ontwikkelen. Onderwerpen als leiderschap en vakmanschap, kernwaarden en leidende principes en doorvertaling hiervan in zowel de statische als professionele kant van het managementsysteem...

Dagprogramma interne audit

Een basisformat om een interne auditdag te plannen.

Meerjaren planning interne audits

De interne audit is een instrument dat periodiek, minimaal jaarlijks, ingezet wordt om de kwaliteit te kunnen meten. In een periode van drie jaar moeten daarbij alle kritische processen zijn getoetst. Daarvoor wordt een vaste planning opgesteld. Het...

Veranderend toezicht voor het (V)SO!

‘Het team betrekken bij de kwaliteitsindicatoren? Hoe doe je dat? Speciaal Centraal is een samenwerking tussen verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3 in de regio Midden Nederland. Door de invoering van Passend Onderwijs en de...

Model ontwikkelingsperspectiefplan

De eerste kamer heeft op 7 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hiermee al akkoord. Met de nieuwe wet, die is...

Kwaliteitszorg voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden hebben een groot aantal taken en verantwoordelijkheden. Hoe maak je als samenwerkingsverband nu inzichtelijk dat je aan alle kwaliteitseisen voldoet? Dat kan met een praktisch kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). In dit artikel...

Zelfevaluatie KSO

Certiked, een van de certificeerders die namens LECSO de KSO mag toetsen bij een school, stelde deze zelfevaluatie ter beschikking. Hiermee kan de school voor zichzelf noteren hoe zij zichzelf 'scoren' op de verschillende domeinen van de KSO. De...

Checklist Curriculum

Van de KPC Groep ontvingen we deze handige checklist waarmee leerkrachten hun curriculum kunnen controleren.

Praktijkboek Goed Onderwijs Amsterdam

Het programma Goed Onderwijs dat in de gemeente Amsterdam werd ontwikkeld in het kader van een integrale kwaliteitsontwikkeling voor de Amsterdamse basisscholen leverde dit interessant praktijkboek op.

Schema in- en uitstroom VSO

Een schematische weergave van de verschillende in- en uitstroommogelijkheden in het VSO.

Schema gesprekken - zorgstructuur

Een visuele weergave van de zorgstructuur en inzet van de CvB bij verschillende arrangementen

Didactisch groepsoverzicht

De KPC groep ontwikkelde dit format voor een didactisch groepsoverzicht gekoppeld aan OPP en streefniveaus.

Format bevindingen interne audits

Om bevindingen uit interne audits op te schrijven, kan een indeling gemaakt worden zoals in dit voorbeeld. Vergeet niet om ook namen van de auditoren, gesproken functionarissen (auditees), datum en school te vermelden. Daarnaast is het zinvol goed te...

Profiel en aanstellingsbrief interne auditor

Interne auditoren hebben een belangrijke taak. In bijgaande infosheet worden de benodigde competenties beschreven. Ook is een concept aanstellingsbrief, om de taak te formaliseren, bijgevoegd.

Format directiebeoordeling

Een verplicht onderdeel van de KSO is een jaarlijkse directiebeoordeling of management review. Hierbij wordt door de schoolleiding het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld op effectiviteit en bijdrage aan het realiseren van de ambities. Met dit...

<<<<12>>>>