Downloads

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

In oktober 2009 heeft een aantal onderwijsinstellingen uit Cluster4 en 3 de handen ineen geslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Door deze partners, bestaande uit De Ambelt, Yulius (vm RMPI), RENN4, Horizon, BOOR, REC Rijndrecht, lvc4 en  Onderwijscentrum Zuid Gelderland, werd een stuurgroep gevormd. Ook werden medewerkers uit diverse lagen en functiegebieden uit deze organisaties bijeen gebracht in een projectgroep. Deze mensen hebben met elkaar een set van kwaliteitsnormen ontwikkeld op het gebied van beleid, organisatie, primair proces, mensen, partners en reflectie. In September 2011 is deze norm vastgesteld door de stuurgroep en zijn de partners hun organisaties gaan voorbereiden op het voldoen aan de eisen uit de kwaliteitsnorm. Het streven is dat eind 2011 de eerste school een certificeringtraject in zal gaan.

 

Op basis van zowel het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs  én de internationaal erkende ISO-9001 norm hebben we een gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. Een onderwijsinstelling kan vervolgens haar organisatie inrichten op basis van deze norm en dit (extern) laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Zo toont de instelling aan dat zij haar processen systematisch benadert, de leerling centraal stelt, voortdurend werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en kwaliteit en in staat is om betrouwbare resultaten te rapporteren. De ambitie hierbij is dat een dergelijk keurmerk ertoe leidt dat ouders, leerlingen en andere stakeholders voldoende vertrouwen in de onderwijsinstelling hebben en graag gebruik maken van haar diensten.  Uiteraard kan ook met de Kwaliteitsnorm worden gewerkt zonder de ambitie van certificering.

De norm sluit aan bij de 7 kernwaarden van het  Speciaal Onderwijs zoals die door de branche zijn  ontwikkeld. Op dit moment wordt door de sector druk gewerkt aan het formuleren van prestatie-indicatoren.

de kwaliteitsnorm.pdf

format plan van aanpak.pdf

leeswijzer.pdf